TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK

Tarih: 01-09-2020

  • Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistemdir.
  • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
  • 31/09/2020 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.

Ticaret Bakanlığından alınan 31.08.2020 tarihli yazıda;

  • Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasının,
  • Bakanlığımızın 31/03/2020 tarihli Onayı ile "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususunun,
  • 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen “Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi altı aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü uyarınca, "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususunun

kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Ekte göreceğiniz üzere 01.04.2020 tarihi itibari ile yeni yapacağımız Dahilde İşleme, Hariçte İşleme , Vergi Resim Harç ve Belgesiz İhracat Kredi, Devlet Yardımları ve İhracat Desteklerine ilişkin tüm başvurular DYS (Destek Yönetim Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı olarak tanımlama ve yetkilendirme yapılması için ekteki evrakların hazırlanması gerekmektedir. Virüs sebebiyle yeni başvuruların DYS sistemi üzerinden değerlendirilmesine 30/09/2020 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Evrakların bu tarihe göre hazırlanması rica olunur.

Şu an cari olarak çalışan ve/veya kapatma talepli olan tüm belgeler DIR OTOMASYON sistemi üzerinden devam edecektir. Bir süre DIR Otomasyon sistemi ve Destek Yönetim Sistemi aynı anda kullanılacaktır.

Hazırlanması Gereken Bilgi ve Belgeler

Öncelikli Olarak Mersis bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.  Mersis numarasını gösterir belgeniz var ise EK B2 ve EK B3 doldurmanız gerekmemektedir.

* EK A - DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi

* EK B1 - DYS Yararlanıcı Bilgi Formu

* MERSİS numarasını gösterir belge örneği

* İmza Sirküleri

* Ortaklık yapısını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi

* Kapasite Raporu

* EK C - DYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu ( NOTER ONAYLI)

Ek Dosyalar

EK_A_Sistem_Kullanım_Taahhütnamesi.pdf EK_B1_Yararlanıcı_Bilgi_Formu.docx

Kategori: Mevzuat

Başa Dön