TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

Tarih: 30-10-2017

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
DAYANAK VE KAPSAM
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Genelge, 2017/4 sayılı Karar kapsamında sağlanan desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (Genelge), 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 9’uncu ve 11’inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
DESTEK KAPSAMI
Desteğe Esas Tutarın Belirlenmesi
MADDE 3 - (1) Yurt dışı fuar organizasyonları için desteğe esas tutar, organizatörden temin edilen tahmini maliyet tablosuna (EK-1) ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ve desteğe konu fuarla ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde sunulan maliyet bilgilerine yönelik piyasa araştırmaları yapılabileceği gibi diğer kurum/kuruluşlardan da görüş alınabilir.
(2) Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için desteğe esas tutar, desteğe konu fuar ve/veya ülke ve/veya sektörle ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği görüşü ile ihtiyaç duyulması halinde piyasa araştırmaları veya diğer kurum/kuruluşlardan temin edilen görüşler dikkate alınarak belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Yurt Dışı Fuar Organizasyonu Kapsamında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları ve Bireysel Katılımlarda Başvuru Belgeleri, Süresi ve Mercii
MADDE 4 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında bu Karar kapsamındaki destek başvuruları ekte (EK-2) yer alan belgelerle birlikte fuar öncesinde veya fuarın bitiminden
2
itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde organizatör tarafından yapılır. Organizatör tarafından gönderilmiş olan dosyalar içerisinde başvuru dosyası bulunmayan katılımcılara, incelemeci İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından organizatörün dosyaları teslim tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde tebligat yapılması suretiyle, başvuru dosyalarının fuarın bitişini izleyen 3 (üç) ay içerisinde gönderilmesi talep edilir. Bu fıkra kapsamında başvuru yükümlüğünü yerine getirmeyen organizatörlerin puanlamalarında bu husus dikkate alınır.
(2) Bireysel katılımı desteklenen fuarlara katılım kapsamında yapılacak destek başvuruları, katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerle birlikte ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır.
(3) Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvuruları fuar bitimini müteakip ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.
(4) Başvurular, yurt dışı fuar organizasyonlarında Bakanlıkça başvuru mercii olarak belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, bireysel katılımı desteklenen fuarlarda ise katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır. Katılımcının bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine üye olması gerekli değil ise herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine destek başvurusunda bulunulur.
(5) Destek başvurularının dördüncü fıkrada belirtilenden farklı bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılması ve başvuru yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından başvurunun incelenmeye başlanması ve işleme alınması halinde, destek başvurusu, başvuruda bulunulan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.
(6)Yurt dışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvuru dosyaları Gözlemci Raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden/katılımcıdan metrekare tespitine ilişkin sözleşme/fatura vb. ilave bilgi ve belge talep edebilir.
(7) Gözlemci, katılımcıların fuara kaç metrekare ile iştirak ettiğini gösteren ve her katılımcının stantta görevli yetkilisinin imzasının yer aldığı katılımcı listesi tutanağını (EK-3) hazırlar. Söz konusu tutanak fuar gözlemcileri ile birlikte organizatör yetkilisi ve varsa ilgili ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.
(8) Fuarın bitiş tarihini müteakip her halükarda en geç 3 (üç) ay içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerle birlikte başvuruda bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi
MADDE 5- (1) Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 (bir) ay önce Bakanlığa iletilmesi gerekir.
(2) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık, birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebini değerlendirmeye alabilir.
3
(3) Bir fuarın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenebilmesi için;
a) Konusu itibariyle sektörel nitelikli,
b) Uluslararası nitelikli,
c) Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebiliyor,
d) İngilizce dil seçeneği bulunan kurumsal bir internet sitesinin mevcut
olması gerekmektedir.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan fuarlar Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenmez. Fuarın niteliği ve kapsamı itibariyle listeye eklenmesinde Bakanlıkça fayda görülen fuarlar için üçüncü fıkranın (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.
Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarına İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
MADDE 6 – (1) Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,
a) Defile,
b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
c) Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
d) Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
e) Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektörlerin, katılımcıların veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalar tarafından ihtiyaç duyulan iletişim hizmetlerini vermeye yönelik info stant,
f) “Türkiye Markası Standı” ve “Türkiye Markası Standı” projesinin bir unsuru ve devamı olarak fuar yerleşkesi içerisinde oluşturulması planlanan gösteri/etkinlik/trend alanı,
g) “Türkiye Markası Standı” bulunmayan fuarlarda katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının ’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı,
harcamaları destek kapsamındadır.
(2) Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara düzenlenen Milli Katılım organizasyonlarına ilişkin Bakanlığa sunulacak ilave tanıtım projesinde, ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır.
(3) İkinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesi desteği, birinci fıkrada yer alan tanıtım kalemlerine ilişkin destek üst limitinin aşılması durumunda veya söz konusu kalemler arasında yer almayan farklı bir kalem, faaliyet ya da organizasyon için sağlanabilir.
(4) Birinci fıkranın (f) ve (g) bendlerinde belirtilen faaliyetler ile ikinci fıkrada belirtilen ilave tanıtım projesinin destek kapsamına alınabilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.
(5) Organizatörlerin info stant desteğinden yararlanabilmeleri için, Gözlemci Raporunda info stantta katılımcılara internet hizmetinin verildiğinin (ana organizatör tarafından
4
katılımcılara internet hizmetinin ücretsiz olarak sağlanmış olması halinde bu şart gerçekleşmiş sayılır) ve stant alanı büyüklüğünün açıkça belirtilmiş olması gerekir.
(6) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. yerli basın-yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.
Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında “Türkiye Markası Standı” Projesi
MADDE 7 – (1) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme izin başvurusunu, söz konusu fuarda “Türkiye Markası Standı” oluşturulmasına ilişkin görüşüyle birlikte Bakanlığa iletir. Bakanlık, söz konusu yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında ülkemizin, ilgili sektörün/sektörlerin ve katılımcıların tanıtımı amacıyla “Türkiye Markası Standı” kurulup kurulmayacağı hususunu değerlendirir ve nihai kararı ilgili organizatöre bildirir.
(2) “Türkiye Markası Standı”nın konsept, tasarım ve mimarisinin oluşturulmasında, (www.turkeydiscoverthepotential.com) adresinde yer alan logo, slogan, kılavuz ve diğer yazılı ve görsel unsurlar gibi yönlendirmeler esas alınır.
(3) “Türkiye Markası Standı”nın konsept, tasarım, mimari ve içeriğine yönelik ön çalışmalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda gerçekleştirilir.
(4) Organizatör, yurt dışı fuar organizasyonunda kurulması planlanan “Türkiye Markası Standı” projesini, oluşturulması planlanan standın metrekare büyüklüğü, ilgili fuarın genel krokisi ve Türk milli katılımının yerleşim planı ile birlikte TİM’e iletir.
(5) Organizatör, TİM koordinasyonunda ön çalışması yapılan ‘Türkiye Markası Standı’ projesini, ilgili fuarın genel krokisi, Türk milli katılımının yerleşim planı, temsile uygun stand içi yerleştirmeler ve dekoratif unsurlar ile proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, operasyonel ve organizasyonel kalemlere dair tahmini maliyet tablosunu ekleyerek Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.
(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), organizatör tarafından iletilen projeyi, “Türkiye Markası Standı”nda yer verilmesi gereken temel nitelikler ve unsurlar ile organizasyonel faaliyetlerin içeriği, kapsamı ve türü, fuarın özelliği, önemi ve sektörel dinamikler vb. hususları göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve gerekli görülmesi halinde değişiklik ve güncelleme yapılması için organizatöre geri bildirimde bulunur.
(7) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılacak nihai değerlendirme neticesinde uygun görülen proje, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar”ın 6 ncı maddesi kapsamında desteklenebilir.
(8) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), proje konusu fuarın ülkesi, sektörü ve niteliği göz önüne alınarak “Türkiye Markası Standı”nda yer verilecek yazılı ve görsel materyal ve ekipmanlar ile verilecek hizmetlerin bütünlüğünün sağlanması amacıyla belirlenecek tanıtım unsurlarının içeriğini TİM’e ve ilgili fuarın organizatörüne bildirir. Tanıtım unsurlarının fuar öncesinde ilgili organizatöre teslim edilmesi hususu TİM’in görev ve sorumluluğundadır.
(9) Bakanlık, “Türkiye Markası Standı”nda ülkemizin ve fuar konusu sektör/sektörlerin etkin bir şekilde tanıtımının yapılabilmesi doğrultusunda yeterli sayıda ve yetkinlikte personel bulundurulmasını teminen, organizatörün bulunduracağı stant görevlilerine ilaveten Bakanlık personelini görevlendirebilir ve/veya fuarın konusu ve sektör/sektörleri dikkate alınarak TİM
5
ve/veya ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince personel görevlendirilmesini isteyebilir.
Organizatör Tanıtım Desteğine İlişkin Başvuru Belgeleri, Süresi ve Mercii
MADDE 8 – (1) Organizatörler tarafından yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için ekte (EK-2) sayılan belgelerin fuar bitişini müteakip 3 (üç) ay içerisinde ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi gerekir.
(2) Yurt dışında düzenlenen faturalar için ilgili ülkenin mevzuatı, ortalama rayiç bedeller ve faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından faturanın onaylanması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, söz konusu onay işlemi Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.
(3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı hallerde onay işlemi Bakanlık tarafından görevlendirilen, aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.
(4) Yurt dışı belgelerin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
(5) Yurt dışı fuar organizatörleri tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.
(6) İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör tanıtım desteği başvuruları fuarı düzenleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği dışındaki herhangi bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER
Başvuruların İncelenmesi, Eksiklik Bildirimi ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi
MADDE 9 – (1) Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 (üç) ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından muhataba bildirim tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü süre verilerek 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla bildirim yapmak suretiyle eksikliklerin tamamlanması istenir.
(2) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün muhatapların, 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Genelgenin ekinde yer alan beyannameyi (EK-5) vermek suretiyle İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bildirmeleri ve muhataplara
6
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılacak bildirimlerin bu adrese yapılması zorunludur.
(3) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bildirimlerini KEP adresi aracılığıyla yapar. Elektronik yolla tebligat, bildirimin muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
(4) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin muhataba ileteceği, KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair, eksik belge talep yazısı iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilir. KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü, eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen muhatabın başvuru dosyası işlemden kaldırılır.
(5) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel ve aktif halde tutulması muhatabın yükümlülüğündedir.
(6) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan muhataba yapılacak bildirimler İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.
(7) Bu madde kapsamında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılacak bildirim neticesinde eksikliklerin 30 (otuz) iş günlük süre içerisinde tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.
Organizatörlerin Tanıtım Desteği Kapsamındaki Ödemelerine Dair Hususlar ile Katılımcıların Fuara İştiraklerini Tevsiken Ödeme Belgesi Sunmaları Halinde Uygulanacak Hususlar
MADDE 10 – (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri ile katılımcıların yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
(2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.
(3) Katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmek ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılmak şartlarıyla, firma kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirilerek ödenebilir.
(4) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, bu firma adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.
(5) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket çalışanları ile katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir.
7
(6) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve katılımcının verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.
(7) Katılımcı tarafından banka hesabına elden yapılan ödemelerin katılımcının muhasebe kayıtları ile uyumlu olduğunun Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) raporu ile tevsik edilmesi halinde bu şekilde yapılan ödemeler de değerlendirmeye alınır.
(8) Organizatör tanıtım desteğinin başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.
Ödeme Esasları
MADDE 11 - (1) Organizatör tanıtım desteği başvurusu sırasında ibraz edilen ödeme belgesine ilişkin olarak, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.
(2) Ödeme yapılacak katılımcı veya organizatör tarafından, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumundan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibrazını müteakip, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerekli inceleme yapılmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir.
(3) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak muhatabın borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi yapılır.
Değerlendirme Formu
MADDE 12 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan fuar değerlendirme formunu doldurup iade etmemesi durumunda, yurt dışı fuar katılımı destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(2) Bakanlıkça uygun görülen fuarlarda söz konusu değerlendirme formu fuarın bitimini müteakip 10 (on) gün içinde elektronik olarak doldurulur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen katılımcıların yurt dışı fuar katılımı destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
Prestijli Fuar Katılımı Başvurusu
MADDE 13 – (1) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, başvuru veya eksiklik bildirim süresi içerisinde prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekir.
Hedef Ülke
8
MADDE 14 – (1) Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler her takvim yılı başlangıcında Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilir.
İhracatçı Birliklerinin Fuar Katılımları
MADDE 15 – (1) Fuar katılımı gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri tarafından yalnızca iştigal sahasında bulunan sektör/sektörlerin veya sektöre/sektörlere ait ürünlerin genel tanıtımı yapılır.
Katılımcılara Yönelik Müeyyideler
MADDE 16 – (1) Katılımcının yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin, 2017/4 sayılı Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının veya 2017/4 sayılı Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 2017/4 sayılı Kararın 10 uncu maddesi hükmü çerçevesinde işlem yapılır.
Yetki
MADDE 17 - (1) Bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve desteğe esas tutarda değişiklik yapmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE - Bu Genelge’nin 7 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “Türkiye Markası Standı” projesinin yurt dışı fuar organizasyonunun başvurusuyla eşzamanlı olarak Bakanlığa iletilmesi hususu 01 Ocak 2018 tarihinden sonra düzenlenecek fuarlar için uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu Genelge 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek Dosyalar

ek_11.jpg ek_2.jpg

Kategori: Mevzuat

Başa Dön