TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

TURQUALITY

Tarih: 12-04-2018

2006/4 SAYILI TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ESKİ MADDE YENİ MADDE Tanımlar MADDE 3– (1) 2006/4 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ek olarak bu Genelgede geçen, … Yetkilendirilmiş kullanıcı: Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuru yapacak ve/veya Tebliğ kapsamında desteklenen şirket/kuruluş tarafından, şirket/ kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve şirket/kuruluş bünyesinde çalışan elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi, .. Tanımlar MADDE 3– (1) 2006/4 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ek olarak bu Genelgede geçen, … Yetkilendirilmiş kullanıcı: Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuru yapacak ve/veya Tebliğ kapsamında desteklenen şirket/kuruluş tarafından, şirket/ kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve şirket/harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş bünyesinde çalışan elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi, II- Şirketlerin Desteklenmesi A) Şirketlerin Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması MADDE 7- (1) Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranır. (2) Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunacak şirketin, başvurusuna ilişkin evrakı ibraz edebilmesi için yetkilendirilmesini talep edeceği kullanıcısına elektronik imza sertifikası temin etmesi gerekir. (3) Kullanıcıların yetkilendirilmesi için; şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin TURQUALITY® Sekretaryası’na iletilmesi gerekir. (4) Başvuruda bulunacak şirketin Ek-7’de yer alan “TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurması ve söz konusu sette yer II- Şirketlerin Desteklenmesi A) Şirketlerin Marka/TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınması MADDE 7- (1) Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranır. (2) Tebliğ kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunacak şirketin, başvurusuna ilişkin evrakı ibraz edebilmesi için yetkilendirilmesini talep edeceği kullanıcısına elektronik imza sertifikası temin etmesi gerekir. (3) Kullanıcıların yetkilendirilmesi için; şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesinin TURQUALITY® Sekretaryası’na iletilmesi gerekir. (4) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere; 2 alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre Tebliğ uyarınca destek kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda ön değerlendirme yapması gerekir. Değerlendirme neticesinde destek kapsamına alınabileceği sonucuna ulaşan şirket; Ek-4’de belirtilen başvuru evrakını yetkilendirilmiş kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalamak suretiyle sistem üzerinden Bakanlığa sunar. Bakanlık, başvuru neticesini şirkete sistem üzerinden bildirir. (a) Başvuruda bulunan şirketin (organik bağı bulunan şirketleri dahil) son üç takvim yılında ihracat yapmış olması şartıyla, son üç yıllık ortalama ihracat tutarının 3 Milyon USD’ın üzerinde olması, (b) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurtdışı marka tescilinin Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olması, gerekir. (5) Başvuruda bulunacak şirket Ek-4’de belirtilen başvuru evrakını yetkilendirilmiş kullanıcısı tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalamak suretiyle sistem üzerinden Bakanlığa sunar. Bakanlık, başvuru neticesini şirkete sistem üzerinden bildirir. MADDE 8- (1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi ve yurt dışı tescillerin başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan şirket adına olması ve yurt dışı tescilin başvuruda belirtilen hedef pazarların en az birinde yapılmış olması gerekir. (2) Her şirket, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz en fazla iki adet markası için destek kapsamına alınabilir. (3) İki markası destek kapsamında bulunan bir şirketin (bu markaların tescili şirketin kendi üzerine ya da organik bağa sahip olduğu bir şirketin üzerine olabilir) üçüncü bir markası, bu şirketle organik bağı olan başka bir şirket vasıtasıyla destek kapsamına alınamaz. Madde 8- (1) Destek programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi ve yurt dışı tescillerin Tebliğ’in 22 inci maddesi ikinci fıkrası kapsamında holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirkete ait olması durumunda, başvuru yapan şirket ile marka tescilinin ait olduğu şirket arasındaki ortaklık oranının asgari %51 olması şartı aranır. (2) Her şirket, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz en fazla iki adet markası için destek kapsamına alınabilir. (3) İki markası destek kapsamında bulunan bir şirketin (bu markaların tescili şirketin kendi üzerine ya da organik bağa sahip olduğu bir şirketin üzerine olabilir) üçüncü bir markası, bu şirketle organik bağı olan başka bir şirket vasıtasıyla destek kapsamına alınamaz. 3 Doğrudan incelemeci kuruluşa sunulması gereken başvurular ve KEP adresinin kullanımı MADDE 40- (1) İBGS/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. (2) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur. (3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz. Doğrudan incelemeci kuruluşa sunulması gereken başvurular ve KEP adresinin kullanımı MADDE 40- (1) Sistem üzerinden sunulamayan ve incelemeci kuruluş tarafından doğrudan ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru yapan şirkete/kuruluşa ait KEP adresi aracılığıyla incelemeci kuruluşun KEP adresine iletilmesi gerekir. (2) İncelemeci kuruluş, sistem üzerinden yapılacak bildirimler hariç olmak üzere yapacağı tüm bildirimleri başvuru yapan şirkete/kuruluşa KEP adresi aracılığıyla yapar. İncelemeci kuruluş kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. (3) KEP aracılığı ile incelemeci kuruluşa iletilen her türlü bilgi ve belgenin imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur. (4) Bu madde kapsamında belirlenen kriterler çerçevesinde sunulmayan bilgi ve belgeler incelemeci kuruluş tarafından değerlendirmeye alınmaz. GEÇİCİ MADDE 8: İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Bakanlık tarafından ön inceleme çalışması gerçekleştirilmek üzere TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması atanmamış tüm kapsama alınma başvurularına yedinci maddenin dördüncü fıkrası ile sekizinci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Kategori: Mevzuat

Başa Dön