TÜRKİYE DERİ KONFEKSİYONCULARI DERNEĞİ

Türkçe English

Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Gumruk ve Dis Ticareti ilgilendiren Değişiklikler

Tarih: 12-04-2018

MADDE 3- 3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (l) numaralı fıkrasının (a) bendine "serbest bölgedeki alıcıya” ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (l) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına” ibaresi ve (b) bendine "vasıl olmalı ya da” ibaresinden sonra gelmek üzere "gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya” ibaresi eklenmiştir. (((3065 sayılı Kanunun 12 nci maddesi İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler: Madde 12 – 1. (Değişik: 18/2/2009 - 5838/11 md.) Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır: a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir. b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez MADDE 95- 1.84(18/6/2009 tarihli ve 5911 sayılı Kanun ile birinci fıkra değiştirilmiştir.) Gümrük antrepoları ile gümrük kapılarında eşya satışı yapmak üzere özel antrepo statüsünde mağaza ve bunların depolarının açılması ve işletilmesine izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. İznin verilmesine, bu iznin geçici veya sürekli geri alınmasına, faaliyet, belge ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esaslar ile eşya alabilecek kişiler ve bu kişilere satılabilecek eşyanın cins ve miktarı yönetmelikle belirlenir MADDE 5- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (c) bendine "Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere "aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri ve” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan "atıklarının” ibaresi "atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının” şeklinde değiştirilmiş ve (o) bendinde yer alan ”; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya (o) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. o) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri,”  MADDE 24- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye  tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10 - 10(1) - (1) 2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 - 10(1) - (1) 2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 - 10(1) - (1) 2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 - 25(1) - (1) 2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 - 10(1) - (1) 2203.00 Malttan üretilen biralar 63,3 1,3498 63(1) 1,3498(1) 22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 63,3 6,6363 0 (1) 6,6363(1)  (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 2204.10 Köpüklü şaraplar 275,6 44,8351 0 (1) 44,8351(1) –––––––––––– (1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.  8319 22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 275,6 67,6673 0 (1) 67,6673(1) 2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 275,6 53,7356 0 (1) 53,7356(1) 2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 275,6 6,6363 0 (1) 6,6363(1) 2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1)  2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 2208.50 Cin ve Geneva 275,6 175,6630 0 (1) 175,6630(1) 2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 275,6 175,6630 0 (1) 175,6630(1) 2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 2208.70 Likörler 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 275,6 197,5242 0 (1) 197,5242(1) 2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 275,6 171,2723 0 (1) 171,2723(1) 2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 275,6 171,2723 0 (1) 171,2723(1) –––––––––––– (1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.  8320 (B) CETVELİ (Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.) G.T.İ.P. NO Mal İsmi Ver gi Ora nı (%) Asga ri Makt u Verg i Tuta rı (TL) Uygulana cak Vergi Oranı (%) Uygulana cak Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Uygulana cak Maktu Vergi Tutarı (TL) (2) 2402.10.00.0 0.11 Tütün içeren purolar 65,2 5 0,242 9 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2) 2402.10.00.0 0.12 Uçları açık purolar 65,2 5 0,242 9 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2) 2402.10.00.0 0.19 Sigarillolar 65,2 5 0,242 9 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2) 2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,2429(1) 0,3246(2) 2402.90.00.0 0.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 65,2 5 0,242 9 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,2429(1) 0,3246(2) 24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,2429(1) 0,3246(2)  (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.0 0.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 2403.11.00.0 0.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,0633(1) 0,3246(2) 2403.19.10.0 0.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,0633(1) 0,3246(2) 2403.19.90.0 0.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,0633(1) 0,3246(2) 2403.99.10.0 0.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,2 5 0,242 9 65,25(1) 0,2429(1) 0,3246(2) 4813.10.00.8 0.00 Diğerleri (Makaron) 65,2 5 0,099 4 0 (1) 0,0500(1) - (2) –––––––––––– (1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir. (2) Bu sütun 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’da mevcut olmayıp, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan listenin hükmüdür.  8320-1 (4) Sayılı Cetvel (IV) SAYILI LİSTE (Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.) G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Uygulanacak Vergi Oranı (%) 1604.31.00.00.00 Havyar 20 1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20 3303.00 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç) 20 33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 20 3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları 20 3305.30.00.00.00 Saç spreyleri 20 (Saç losyonları, boyaları, v.b) 3305.90 Diğerleri 20 33.07 Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde 20  yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) Traş köpüğü ve traş kremi 6,7 3401.11.00.90.00 Diğerleri (Yalnız traş sabunu) 6,7 4103.90.00.00.11 Diğer hayvanların yaş derileri 20 [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 4103.90.00.00.12 Diğer hayvanların kuru derileri 20 [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 4103.90.00.00.13 Diğer hayvanların pikle derileri 20 [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri] 4103.90.00.00.1  8320-2 43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 20 [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] 49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın) 20 (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar) 49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin) 20 (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar) (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası) 7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 20 (Kurşun kristalden ayaklı bardak) 7013.22.10.00.00 El imali olanlar 20 (Kurşun kristalden ayaklı bardak) 7013.22.90.00.00 Makina imali olanlar 20 (Kurşun kristalden el imali bardak) 7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20  (Kurşun kristalden el imali bardak) 7013.33.19.00.00 Diğerleri 20 (Kurşun kristalden makina imali bardak) 7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20 (Kurşun kristalden makina imali bardak) 7013.33.99.00.00 Diğerleri 20 (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 7013.41.10.00.00 El imali olanlar 20 (Bardak hariç) (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) 7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 20 (Bardak hariç) 8320-3 (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) 7013.91.10.00.00 El imali olanlar 20 (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) 7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 20 8214.20.00.00.11 Çıt çıt tipi tırnak makasları 20 [Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)] 8214.20.00.00.19 Diğerleri 20 (Kaşık, çatal vb. takım halinde) 8215.10.20.00.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20 (Tek kaşık, çatal vb.) 8215.91.00.90.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20 84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 6,7 [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına  mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)] 84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) 6,7 (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç) 8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6,7 (Katı yakıtlı) 8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 6,7 (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) 8419.19.00.00.19 Diğerleri 6,7  8320-4 (Çamaşır kurutma makinaları) 8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar 6,7 (Bulaşık yıkama makinaları) 8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar 6,7 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 6,7 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 6,7 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler 6,7 (Çamaşır yıkama makinası) 8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 6,7 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) 8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar 6,7 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)  8450.19.00.00.19 Diğerleri 6,7 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları) 8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar 6,7 85.07 Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 3 85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri 6,7 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) 85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektromekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) 6,7 (Elektrikli) 8510.10.00.00.00 Traş makinaları 6,7  8321 85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) 6,7 8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 20 8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 25 8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları 20 8517.12.00.00.19 Diğerleri 20 [Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları] 8517.69.30.00.00 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar 20 (Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları) 8517.69.90.90.24 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları 20  8517.69.90.90.29 Diğerleri 20 (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları) 85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri 20 85.19 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç) 6,7 85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) 6,7 (Manyetik mesnetler) 8523.29.15.00.18 Video bantları 6,7 (Diğer manyetik mesnetler) 8523.29.19.00.00 Diğerleri 6,7 (Yalnız video bantları) (Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 8523.41.10.00.00 Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler 6,7 (Yalnız lazer diskler)  8322 (Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 8523.41.30.00.00 Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler 6,7 (Yalnız lazer diskler) (Kayıt yapılmamış optik mesnetler) 8523.41.90.00.00 Diğerleri 6,7 (Yalnız lazer diskler) (Diğer optik mesnetler) 8523.49.10.00.00 Dijital çok yönlü diskler (DVD) 6,7 (Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç) 8523.49.20.00.00 Diğerleri 6,7 (Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)  8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] 20 8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 20 8527.12 Cep tipi radyo kaset çalar 20 8527.13 Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar 20 (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 8527.19.00.00.00 Diğerleri 6,7 (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20 (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20  8323 (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.21.59.00.00 Diğerleri 20 (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20 (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.21.92.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20 (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.21.98.00.00 Diğerleri 20 (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar) 8527.29.00.00.00 Diğerleri 20 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 8527.91.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)  8527.91.19.00.00 Diğerleri 6,7 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 8527.91.35.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 6,7 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 8527.91.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 8527.91.99.00.00 Diğerleri 6,7 8527.92.10.00.00 Çalar saatli radyolar 6,7 (Saatli radyolar) 8527.92.90.00.00 Diğerleri 6,7 (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) 8527.99.00.00.00 Diğerleri 6,7 85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç) 6,7  8324 8543.70.03.00.00 Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları 20 8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) 20 (Saat kayışları) 9113.90.00.30.00 İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar 20 9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 20 93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) 20 9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 20 95.04 Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil 20 96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu  maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/201 8/04/20180406-6.pdf

Kategori: Mevzuat

Başa Dön